Truyền Đạt Đức Tin (Conveying the Faith)

Live
3:00 pm
to 4:00 pm
Friday
Tiếng Việt

Công việc truyền tải đức tin ngày nay gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết, vì xã hội tục hóa lơ là với nhu cầu tâm linh. Với người Công giáo Việt Nam, việc truyền đạt đức tin cho con cháu trên đất Mỹ lại càng khó khăn hơn. Nhưng ta tin “không có gì Thiên Chúa không làm được” (Lk 1:37) It is very challenging to transmit Christian faith in the secularized and lukewarm culture today. It is more challenging to pass on the faith baptized in Vietnamese culture to the new generation that is unfamiliar with their parents' culture. But we believe “nothing is impossible with God” (Lk 1:37)