Chủ đề: Canh Tân Giáo Lý Viên Qua Mẫu Thức Đức Maria thành Nadarét (To Renew Catechists via the Paradigm of Mary of Nazareth)

Live
11:00 am
to 12:00 pm
Saturday
Tiếng Việt

Chủ đề được khai triển từ Giáo Lý Công Giáo trong chương một và chương hai, đức tin và mạc khải. Nền tảng Kinh Thánh từ Tin mừng Luca và Các Giáo Phụ cung cấp khung nền cho bài thuyết trình. (The topic will be developed from Chapter One and Two, faith and revelation, of CCC. The biblical Foundation of Luke's Gospel and Church Fathers provide the ground works of the presentation.)