Xây dựng Cộng đoàn (Community Building)

Live
3:00 pm
to 4:00 pm
Saturday
Tiếng Việt

Cơn đại dịch gây xáo trộn cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng. Nhưng đây cũng là cơ hội để thấy mình cần nhau. Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về cộng đoàn tín hữu nhờ bí tích Thanh tẩy và được kêu gọi thi hành cùng một sứ mạng. Nhưng làm sao ta có thể làm chứng cho Chúa Giêsu khi có những mâu thuẫn với nhau? Chúng ta luôn được kêu gọi xây dựng cộng đoàn và mở rộng cho Chúa Thánh Thần, Đấng hằng nâng đỡ và canh tân cộng đoàn. The current pandemic has disrupted our lives and our community. But it’s also an opportunity to appreciate one another. As Christians, we are part of the community of believers through Baptism and are called to carry out the same mission. Yet how are we to give witness to Jesus when we are in conflict with one another? It’s a constant call to build up the community and to be open to the Holy Spirit who sustains and renews the community.