Fr. Hao Dinh

Fr. Hao Dinh

Từ năm 1980, thầy (chủng sinh) Hảo bắt đầu dạy giáo lý tại một xứ đạo thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn.  Năm năm cộng tác với các giáo lý viên đã giúp thầy học hỏi được nhiều về lối truyền đạt lòng tin dựa theo Lời Chúa, kinh nghiệm sống, tâm tình.  Sau những gián đoạn, thầy đã tiếp tục hành trình ơn gọi tại Chủng viện St. Patrick, Menlo Park vào năm 1988 rồi chịu chức linh mục cho Giáo phận San Jose vào năm 1993.  Cha Hảo từng phục vụ tại tám xứ đạo khác nhau thuộc giáo phận.  Một câu trong nghi lễ truyền chức phó tế, khi Đức cha trao sách Phúc âm, đã gây một ấn tượng sâu xa trong lòng tân chức, và vẫn còn đó cho đến hôm nay: "Hãy tin điều con đọc, giảng điều con tin, và thực hành điều con giảng."

Fr. Hao Dinh began the catechetical ministry in 1980 when he was a seminarian in the Archdiocese of Saigon.  Working with other catechists helped him learn how to present the message of faith to the heart through the Word and lived experience. After some interruption, he continued his seminary formation at St. Patrick’s, Menlo Park, in 1988, then was ordained a priest for the Diocese of San Jose in 1993.  He has served in eight parishes in the diocese.  He was touched deeply by the words at his ordination to the diaconate, “Receive the book of the gospel whose herald you have become. Believe what you read. Teach what you believe. Practice what you teach.”