Rev. Hy K. Nguyen, P.S.S.

Rev. Hy K. Nguyen, P.S.S.

Linh mục Nguyễn Khắc Hy PSS là giám đốc đại chủng viện Mẹ Lên Trời ở San Antonio, Texas. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học tín lý, cha đã dạy học tại đại chủng viện St. Mary ở Baltimore, MD, tại Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington DC, và hiện đang dạy tại trường thần học Oblate ở San Antonio. 

 

Rev. Hy K. Nguyen, P.S.S., is the rector of Assumption Seminary in San Antonio, TX. He received his doctorate in theology at Gregorian University in Rome, and has been teaching at St. Mary’s Seminary and University in Baltimore, MD, the Catholic University of America, DC, and presently at the Oblate School of Theology in San Antonio.